ای آن‌که نیست غیر خدا خون‌بهای تو

از ویکی تراث

ای آن‌که نیست غیر خدا خون‌بهای تو از
محسن عرب خالقیدر قالب غزل

با وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن
ای آن‌که نیست غیر خدا خون‌بهای توخونِ سرشکستهٔ من رونمای تو
«زینب سرش شکسته ولی سرشکسته نیست»سر خَم نکرده پیش کسی جز خدای تو
قرآن بخوان اگرچه تو را سنگ می‌زننددین خدا نفس بکشد با صدای تو
زینب نفس نمی‌کشد‌ ای نفس مطمئنیک لحظه در هوای کسی جز هوای تو
تو سربلند بر سرِ نیزه بخوان، بدانزینب هم ایستاده بمیرد برای تو