امروز که روز دار و گیر است

از ویکی تراث

امروز که روز دار و گیر است از
میرزاحبیب الله خراسانیدر قالب ترکیب بند

با وزن مفعول مفاعلن فعولن

موضوع: عید غدیر
این شعر بند دوم از ترکیب بند خراسانی است.
امروز که روز دار و گیر استمی ده که پیاله دلپذیر است
چون جام دهی بما جواناناول بفلک بده که پیر است
از جام و سبو گذشت کارموقت خم و نوبت غدیر است
برد از نگهی دل همه خلقآهوی تو سخت شیرگیر است
در عشوه آن دو آهوی چشمگر شیر فلک بود، اسیر است
در چنبر آن دو هندوی زلفخورشید سپهر دستگیر است
می نوش که چرخ پیر امروزاز ساغر خور پیاله گیر است
امروز بامر حضرت حقبر خلق جهان علی امیر است
امروز بخلق گردد اظهارآن سر نهان که در ضمیر است
آن پادشه ممالک جوددر ملک وجود بر سریر است
چندانکه بمدح او سرودیمیک نکته ز صد نگفته بودیم