این جوان کیست كه گل صورت از او دزدیده‌ست

از ویکی تراث

این جوان کیست كه گل صورت از او دزدیده‌ست از
حیدر منصوریدر قالب غزل

با وزن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

موضوع: حضرت قاسم(ع)


این جوان کیست كه گل صورت از او دزدیده‌ستسیزده بار زمین دور قدش گردیده‌ست
رو به سرچشمهٔ زیبایی و دریای وفاماه از اوست که این‌گونه به خود بالیده‌ست
خاک پرسید که سرچشمهٔ این نور کجاست؟عشق انگشت نشان داد که او تابیده‌ست
پیش او شور شهادت ز عسل شیرین‌ترآسمان میوهٔ احساس ز چشمش چیده‌ست
گرچه هفتاد و دو لاله همه از ایل بهارباغ سرسبزتر از او به جهان کی دیده‌ست؟