ای آفرینش از تو گرفته‌ست تار و پود

از ویکی تراث

ای آفرینش از تو گرفته‌ست تار و پود از
محسن ناصحیدر قالب غزل

با وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

موضوع: پیامبر خدا


ای آفرینش از تو گرفته‌ست تار و پودای وسعت مقام تو بی‌مرز و بی‌حدود
ای کوه‌ها به بردن نام تو در قیامای رودها به گفتن ذکر تو در قعود
ای در اذان مأذنه‌ها زنده تا ابدای در گلوی هرچه مؤذن پر از سرود
برگرد و از دوباره حرایی بیافرینپرشد دوباره عرصۀ تاریخ از یهود
آل امیّه شکل جدیدی به خود گرفتشد کعبه در محاصرۀ آلی از سعود
وقتش رسیده باز الم یجعلی بخوانشد وقت آنکه باز ابابیل‌ها فرود