ای از همه بریده بریده بریده تر

از ویکی تراث

ای از همه بریده بریده بریده تر از
حبیب نیازیدر قالب غزل

با وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

موضوع: حضرت عباس(ع)


متن شعر

ای از همه بریده بریده بریده تربنگر به پای تو نفس من بریده تر
از من دو دست بر کمر و از تو بر زمیناز تو دو دیده خونی و از من دو دیده تر
بالای پیکر پسرم خم شدم ولیپائین جسم تو شده ام قد خمیده تر
من با امیدِ دیدنِ رویت دویده اماما عمود زن به سراغت دویده تر
داری برای مشکِ حرم ضجّه میزنیمشکت دریده، بین دو ابرو دریده تر
رنگِ تمام منتظرانت پریده استاما رباب از همه رنگش پریده تر