ای خوش‌ مسیر برکه قرار مسافران

از ویکی تراث

ای خوش‌ مسیر برکه قرار مسافران از
محمدمهدی سیاردر قالب غزل

با وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

موضوع: غدیر خم


ای خوش‌ مسیر برکه قرار مسافرانآغوش باز کن که رسیده‌ست کاروان
پیغام بازگشت بده هر که رفته رالختی درنگ کن که بیایند ماندگان
لختی درنگ کن که جهان ایستاده استبنشین نگاه کن که به رقص آمده زمان
وقتش شده‌ست برکۀ کم آبِ دوردست!کم‌کم رسد تلاطم موجت به بیکران
تصویر دست کیست در آیینه‌ات؟ ببین!این دست‌ها رسانده زمین را به آسمان
دیگر هراس خشک شدن در دلت مباددستی به بیعت آور و دریا شو و بمان!