تمام عمر باید شد غزل خوان ابوطالب

از ویکی تراث

تمام عمر باید شد غزل خوان ابوطالب از
مسعود یوسف پوردر قالب غزل

موضوع: حضرت ابوطالب(ع)


تمام عمر باید شد غزل خوان ابوطالبچه شاعرها مسلمان کرده دیوان ابوطالب
به سنجش گر که بگذارند ایمان خلایق راترازو بشکند از بار ایمان ابوطالب
تبوک این را به ما فهماند موسی کیست هارون کیستاشارت هاست پشت نام عمران ابوطالب
علی دست خدا بوده ست یعنی قبل تر ها خودکلید کعبه را داده به دستان ابوطالب
ز خوف قتل پیغمبر سکوتی داشت پر معنیمنافق کفر میبیند ز کتمان ابوطالب
رسالت بار سنگینی ست اما بر رسول اللهاز آن سنگین تر است انگار فقدان ابوطالب
ز شرح داغ رحلت کردنش این بس که در تاریخبه عام الحزن معروف است هجران ابوطالب