خدا گر بار ایمان تو را سنجد سر مویی

از ویکی تراث

خدا گر بار ایمان تو را سنجد سر مویی از
مسعود یوسف پوردر قالب غزل

موضوع: حضرت ابوطالب(ع)
خدا گر بار ایمان تو را سنجد سر موییبه میزان عمل، سالم نمی‌ماند ترازویی
کنار حسن تو جنات تجری تحته الانهاربه مشتی سبزه می‌ماند که روئیده لب جویی
قدت در روزگار شعب خم شد لحظه در لحظهولی نگذاشتی از غم بیفتد خم بر ابرویی
علی ابن ابیطالب علی نامش سه گام از توعقب تر گام برمی‌دارد از روی ادب گویی
تو چون اصحاب کهفی در مثل تاریخ می‌گویداز اسلامت نبرده هیچ موقع دشمنت بویی
اگر اسلام باقی ماند سویی همتت بود وخدیجه ثروتش سویی علی تیغ خمش سویی
غزل در محضر رب قصیده عرض تکلیف استمگر بخشد به من عیب قوافی را ز پر گویی