دگر شد وقت آن ماتم که جای قدسیان گرید

از ویکی تراث

دگر شد وقت آن ماتم که جای قدسیان گرید از
فیض کاشانیدر قالب ترکیب بند


دگر شد وقت آن ماتم که جای قدسیان گریددگر شد وقت آن ماتم که هرکس در جهان گرید
دگر شد وقت آن ماتم که شور از بحر برخیزددگر شد وقت آن ماتم که صحرا بی‌امان گرید
به سمع کوه اگر آید حدیث ظلم اهل البیتبلرزد کوه و بشکافد به حال خاندان گرید
ز دشت کربلا هرکس که یاد آرد بگرید خونکه خاکش ذره ذره روز و شب بر کشتگان گرید
به بستان گر برد باد صبا پیغام اهل البیتچنین نالد پریشان سرو هم بر سروان گرید
ز دشت کربلا سوی گلستان گر وزد بادیشود گل بار دیگر غنچه و در گلستان گرید
زحال زار گل زار نبّوت گر خبر یابددگر بلبل بر‌ آن گلدستۀ باغ جنان گرید
فتاده آل پیغمبر میان خاک وخون بی‌سربیا و خاک کن بر سر، روان کن خون زچشم تر