رخش چه صبح ملیحی لبش چه آب حیاتی

از ویکی تراث
رخش چه صبح ملیحی لبش چه آب حیاتیاز عباس شاه‌زیدیدر قالب غزلموضوع: حضرت علی اکبر(ع)
رخش چه صبح ملیحی لبش چه آب حیاتیعلی اکبر لیلاست به چه شاخه نباتی
بدون چشمه لعلش نبود در همه هستینه چشمه‌ای نه قناتی نه دجله‌ای نه فراتی
دمیده بر سر دنیا چه آفتاب بلندینشسته در شب لیلا چه ماه با برکاتی
قدش چه سرو بلندی چه گیسویی چه کمندیچه مرتضی سکناتی چه مصطفی وجناتی
چه دلبری چه دلیری چه بی‌مثال و نظیریچه یوسفی چه عزیزی چه ماورای صفاتی
حواس قافله رفته‌ست در صدای اذانشهلا چه حیّ علایی چه عجّلوا بصلاتی
حسین با پسرش ردّ شدند از غزل منپسر چه ماه جمیلی پدر چه باب نجاتی
چه روزها که به لیلا گذشت و رفتی و می‌گفتمضی الزمان و قلبی یقول انّک آتی