شده عالم منور از جلوات محمدی

از ویکی تراث

شده عالم منور از جلوات محمدی از
محمدجواد غفورزادهدر قالب غزل

با وزن فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن

موضوع: پیامبر خدا


شده عالم منور از جلوات محمدیبه جمال جمیل او صلوات محمدی
عجب از حسن روی او عجب از رنگ و بوی اوشده جنت معطر از گل ذات محمدی
شرف قبله و سجود هدف غایی وجودکه بود هستی جهان ز حیات محمدی
حرکاتش خدا‌صفت، همه عرفان و معرفتنبرد ره خیال ما به صفات محمدی
حرمش دافع‌النغم کرمش سابغ‌النعمدل و دستش پر از کرم به برات محمدی
متجلّی به کوه طور شجر از او گرفته نورید بیضا نشانی از لمعات محمدی
دل موسی قوی از او نفس عیسوی از اودم عیسی مؤثر از نفحات محمدی
گل شعر از شفق بگیر مدد از فیض حق بگیربرو ای مستحق بگیر صدقات محمدی