نه اینکه سوره ابوطالب است و آیه علی ست

از ویکی تراث

نه اینکه سوره ابوطالب است و آیه علی ست از
مهدی رحیمیدر قالب غزل

موضوع: حضرت ابوطالب(ع)


نه اینکه سوره ابوطالب است و آیه علی ستچنانکه قبل علی بوده مبتدای علی ست
همین که لب به سخن باز می کند انگارهِجا هِجای نبی و صدا صدای علی ست
به استناد حدیث او‌ پدربزرگ همه استفقط به خاطر این که پدر برای علی ست
به استناد به اصلاب شامخه انگاردلیل پاکی او نیز در ازای علی ست
پدر که جای خودش جنتش شده تضمینبه روز حشر هر آنکس که آشنای علی ست
بریده باد زبانش کسی که مُشرک گفتبه آنکه حد پرستیدنش خدای علی ست
رضایت پسرش در رضایت پدر استرضای حضرت حق هم که در رضای علی ست
چنانکه بردن نامش گره گشای همه ستدعا به حق پدر هم گره گشای علی ست
شب مبیت به بستر غدیر بر منبرعلی به جای نبی و نبی به جای علی ست
نگو بهشت که عرش است زیر نعلینشبه روی دوش نبی چون که رد پای علی ست