هنوز اسیر سکوت تواند زندان ها

از ویکی تراث

هنوز اسیر سکوت تواند زندان ها از
محمدمهدی سیاردر قالب غزل

موضوع: امام کاظم(ع)
هنوز اسیر سکوت تواند زندان هاو پایبند نگاهت دل نگهبان ها
تو مثل یک نفس تازه حبس می گشتیتویی که در نفست گم شدند توفان ها
چه خلوت خوشی آرام زیر لب گفتیو سجده کردی جای تمام انسان ها
نشد طلوع کنی تا تو را طواف کنندتقیه کار شدند آفتاب گردان ها
تو یوسفی و مجازات یوسفی این استچنین دهند گواهی تمام قرآن ها