پر می‌کشند تا به هوای تو بال‌ها

از ویکی تراث

پر می‌کشند تا به هوای تو بال‌ها از
جعفر عباسیدر قالب غزل

با وزن مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

موضوع: پیامبر خدا


پر می‌کشند تا به هوای تو بال‌هاگم می‌شوند در افق تو خیال‌ها
روحت زلال زمزم و رویت سلام صبحآمیخته‌ست در تو جمال و جلال‌ها
در شرح زندگی پر از بندگی، خداآورده در کتاب خود از تو مثال‌ها
در حال سجدهٔ تو به معراج رفته‌انداز شانهٔ محبت تو نونهال‌ها
لب‌تشنهٔ علوم لبت بود شهر علمای بهترین جواب تمام سؤال‌ها
چون لاله‌های واشده از هرم آفتابوا می‌کنند لب به سخن با تو لال‌ها
برعکس بس که معجزه دیدند بر لبتلال‌اند وقت گفتن نامت بلال‌ها
خوشبخت آن زنی که به تو دل سپرد و دیدهیچ است پیش عشق تو مال و منال‌ها
دستت گرفت دست علی را و برد تاآنجا که دین رسید به اوج کمال‌ها
پیش از تو جنگ جهل به پا بود و آمدیپایان گرفت با صلواتی جدال‌ها