کبود غیبت تو آسمان بارانی‌ست

از ویکی تراث

کبود غیبت تو آسمان بارانی‌ست از
سیدرضا جعفریدر قالب غزل

با وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

موضوع: امام زمان(ع)
کبود غیبت تو آسمان بارانی‌ستو کار دیدۀ ما در غمت گل‌افشانی‌ست
به یمن آمدنت مثل آستانۀ عیدتمام کوچۀ شهر دلم چراغانی‌ست
ز بس که با تو به صحبت نشسته و گرممخیال می‌کنم امشب شب زمستانی‌ست
شبی برای تو تا صبح شعر می‌گفتمبیا که فصل غزل گفتن و غزل‌خوانی‌ست
بدون تجربه حرفی نمی‌زنم این قرنزمان سَیّدی سَیّد خراسانی‌ست