کدام شعر به وصفش سر خطر دارد

از ویکی تراث

کدام شعر به وصفش سر خطر دارد از
علی سلیمیاندر قالب غزل

موضوع: حضرت ابوطالب(ع)


کدام شعر به وصفش سر خطر داردبه وصف او که خودش شعرهای تر دارد
تمام شعر جهان یک طرف مقابل آنقصیده ای که مدال از پیامبر دارد
بگو به قوم عرب مصرعی مشابه آنبیاورد هر کس دعوی هنر دارد
به ارث برده علی از پدر دلیری رابه وقت معرکه چون شیر اگر جگر دارد
فضایلش را از فاطمه سوال کنیدعروس خانه از این رازها خبر دارد
کسی که گفته مسلمان نبود ابوطالببیاورد سند معتبر اگر دارد
به مدحت پدری که علی ست فرزندشسزاست کعبه ی شعرم شکاف بردارد
به حول محور او واژه واژه ی غزلمقدم برهنه به رسم طواف بردارد
کسی که سینه ی اشعار کفر را بدرداگر که تیغ بلیغ از غلاف بردارد
به پای مصرع شعرش نمی رسد حتیجهان واژه اگر ائتلاف بردارد