خط به خط احبار در تورات سرگردان تو

از ویکی تراث

خط به خط احبار در تورات سرگردان تو از
سیدعلیرضا شفیعیدر قالب غزل

با وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

موضوع: پیامبر خدا


خط به خط احبار در تورات سرگردان توراهبان‌ هر واژه در انجیل بی‌ سامان تو
ای اشارت‌های موسی یک جهان دیوانه‌ اتای بشارت‌های عیسی یک جهان حیران تو
در کمال اشتیاق انجیل و تورات و زبورآمدند اینک به استقبال از قرآن تو
نام تو اشک است روی گونۀ اهل کتابآتش شوق است در جان و دل سلمان تو
در پریشان‌حالی این سجده‌های شب‌زدهآفتاب جاودان پیشانی تابان تو
جان به لب شد این کویر تشنه از سوز عطشکاش دریایی شود از جاری باران تو
یا اباالقاسم دل ما خانۀ مهر علی‌ستای رسول مهربانی جان ما و جان تو