عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من

از ویکی تراث

عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من از
رضا اسماعیلیدر قالب غزل

با وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

موضوع: امام باقر(ع)


عطر لبخند خدا پیچید در دنیای منپنجمین خورشید تا گل کرد در شب‌های من
فصل وصل آمد زمین پر شد ز بوی ناب عشقجلوه‌گر شد از مدینه، ماه من مولای من
عصمتی روشن تبسّم کرد بر روی زمینحضرت حق گفت او نوری‌ست با امضای من
وارث بوی بهشت است و خرد میراث اوستسیب شیرینی‌ست او از شاخۀ طوبای من
قاف غیرت بحر حیرت کهکشان حکمت استباقر نور است بشنو از لبش آوای من
فصل لبخند گل پنجم امام باقر استپنجمین خورشید زد لبخند بر دنیای من
تشنۀ یک جلوه از خورشید سیمای توامای طلوع پنجمین ای حجّت فردای من