کيستی ای خنده‌هايت رحمة للعالمين

از ویکی تراث

کيستی ای خنده‌هايت رحمة للعالمين از
مهدی جهانداردر قالب غزل

با وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

موضوع: پیامبر خدا


کيستی ای خنده‌هايت رحمة للعالمينگيسوانت ليلةالقدر سماوات و زمین
ای اشارت‌های ابروهای تو لا ريب فيهمهربانی‌های چشمانت هدی للمتقين
ای شب معراج سبحان الذی اسرای منعروة الوثقی‌ ست دامان تو يا حبل المتين
ايّها المزّمّل امشب تا سحر بيدار باشتا طلوع فجر قرآن‌ها بخوانی با یقین
در رکوع کيست آن زيباترين انگشتریراز بگشا ای نماز اولين و آخرين
نخل‌های سال‌ها خشکيده خرما می‌دهندمی‌نشينی تا کنار اين دل چادرنشين